Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?

06/12/2023 15:34 378

Thận có mối liên quan mật thiết tới sinh lý. Nếu thận có vấn đề bất ổn, khả năng sinh lý bị ảnh hưởng như thế nào?