"Nếu không hiểu biết mà vẫn bảo tồn di sản thì rất dễ thành phá hoại"

Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng nguồn lực từ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp công lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết